تخلیه چاه میدان ژاله        لوله بازکنی میدان ژاله