تخلیه چاه میدان شهید نامجو        لوله بازکنی میدان شهید نامجو