تخلیه چاه میدان رسالت           لوله بازکنی میدان رسالت