تخلیه چاه میدان صادقیه        لوله بازکنی میدان صادقیه