تخلیه چاه میدان سپه               لوله بازکنی میدان سپه