تخلیه چاه میدان شهناز          لوله بازکنی میدان شهناز