تخلیه چاه میدان شهیاد      لوله بازکنی میدان شهیاد