تخلیه چاه در میدان ولیعصر      لوله بازکنی در میدان ولیعصر