لوله بازکنی نبی اکرم  تخلیه چاه در محدوده نبی اکرم