تخلیه چاه نعمت اباد          لوله بازکنی سمت نعمت اباد