لوله بازکنی شهیدکاضمی         تخلیه چاه در منطقه شهیدکاضمی