تخلیه چاه شهرک شهید باقری        لوله بازکنی شهرک شهید باقری