لوله بازکنی شوش              تخلیه چاه در خیابان شوش