تخلیه چاه تقی اباد             لوله بازکنی در منطقه تقی اباد