لوله بازکنی ولیعصربی سیم       تخلیه چاه ولیعصربی سیم