تخلیه چاه شهرک مخابرات        لوله بازکنی شهرک مخابرات