تخلیه چاه شکوفه            لوله بازکنی محدوده خیابان شکوفه