چاه بازکن شهران                    لوله بازکن شهران