لوله بازکنی یاخچی اباد      تخلیه چاه در یاخچی اباد