تخلیه چاه زاهد گیلانی      لوله بازکنی زاهد گیلانی