تخلیه چاه در انبار نفت       لوله بازکنی در انبار نفت