تخلیه چاه میدان شمشیری            لوله بازکنی میدان شمشیری