تخلیه چاه در خیابان قزوین      لوله بازکنی در خیابان قزوین