تخلیه چاه در شهیددستغیب          لوله بازکنی در شهیددستغیب