تخلیه چاه در مالک اشتر         لوله بازکنی در مالک اشتر