تخلیه چاه در نواب صفوی       لوله بازکنی در نواب صفوی