لوله بازکنی سمت خیابان مطهری      تخلیه چاه سمت خیابان مطهری