لوله بازکنی در شاه ابادی       لوله بازکنی در شاه ابادی