لوله بازکنی وتخلیه چاه تجریش      لوله بازکنی در محدوده تجریش