لوله بازکنی و تخلیه چاه باغ فیض               لوله بازکن در محدوده باغ فیض