لوله بازکنی و تخلیه چاه جنت اباد             لوله بازکن در محدوده جنت اباد