لوله بازکنی و تخلیه چاه حصارک            لوله بازکن در محدوده حصارک