لوله بازکنی و تخلیه چاه سازمان برنامه          لوله بازکن در محدوده سازمان برنامه