لوله بازکنی و تخلیه چاه شهران            لوله بازکن در محدوده شهران