لوله بازکنی و تخلیه چاه قنات کوثر                لوله بازکن در محدوده قنات کوثر