لوله بازکنی و تخلیه چاه مهران                لوله بازکن در محدوده مهران