لوله بازکن در محدوده قیطریه    چاه بازکن در قیطریه