چاه بازکن در حومه شهرک مخابرات    لوله بازکنی در حومه شهرک مخابرات