چاه بازکن در محدوده شمس اباد    لوله بازکنی در محدوده شمس اباد