چاه بازکن در محدوده مجیدیه جنوبی  لوله بازکنی در محدوده مجیدیه جنوبی