لوله بازکنی تولیددارو            تخلیه چاه تولیددارو