تخلیه چاه در عباس اباد-اندیشه           لوله بازکنی در عباس اباد-اندیشه