تخلیه چاه درامیر بهادر                 لوله بازکنی درامیر بهادر