تخلیه چاه در باغ صبا-سهروردی    لوله بازکنی در باغ صبا-سهروردی