تخلیه چاه باغ صبا-سهروردی    لوله بازکنی باغ صبا-سهروردی