لوله بازکنی در بزرگراه داریوش      تخلیه چاه در بزرگراه داریوش