لوله بازکنی دربزرگراه شاهنشاهی   تخلیه چاه در بزرگراه شاهنشاهی