لوله بازکنی بزرگراه شاهنشاهی     تخلیه چاه بزرگراه شاهنشاهی