لوله بازکنی بزرگراه ایوبی      تخلیه چاه بزرگراه ایوبی