تخلیه چاه در بلوار پروین       لوله بازکنی در بلوار پروین